نگاه می کنم اطراف خود را

چه بی نهایت است راه دوست داشتنت

و چقدر حال من خوب است ، در این راه...