" روستای سوزن  زمستان  1390 "


امروز جای پدر بزرگ بسی خالی است...