دلم چند خط دلتنگی می خواهد...

با یک لیوان یاد تو...