دل نوشته های محمد:

 

"تنهایی سخته میدونم"


شاید یه وقتی یه جایی ، بیای بازم کنار من

رد بشی از تنهایی و بی کسی خیال من ، باز بشینی کنار من

اون وقته که بهت می گم، پاشو خودت رو بتکون

خودت می فهمی میبینی ، که خاک گرفته همه جا ، اطراف تنهایی من...

تنهایی سخته میدونم...