"آغوش مادر"

دل نوشته های سید محمد موسوی

دلم آغوش می خواهد...

آغوشی مهربان...

گرم باشد،

بی نظیر باشد...

همتای آغوش مادر...

نیست...

نه مادر...

نه آغوشش...