"حسی بهت ندارم"

اندک نوشته های: سید محمد موسوی


شبا همش بیدارم

با فکرت نمی خوابم

دستِ خودم که نیستش

حسی بهت ندارم

 

دارم دیونه می شم

بی خیالم نمی شم

اینجوری ام نمی شه

کاش که می موندی پیشم