"بی هوا ..."

دل نوشته های سید محمد موسوی:

بی هوا ، هوایت می آید به سراغم

من می شوم و این همه دل تنگی هایت !

با این همه دلتنگی ، تو را که می بینم می میرم

به هوایت بگو ؛ به سراغم بسیار بی هوا بیاید...

امروز- با یاد کسی...