دل نوشته های من:

تنگ شده است دلم برای زخم های کودکی ام

شیرین بود و زود هم خوب می شد؛

اینگونه نیستند زخم های اکنونم...