یک ماه بندگی خداوند متعال مورد قبول حضرت حق...

عید فطر بر شما دوستان مبارکــــ ...

سید محمد موسوی