ما در این جمله زمان گم شده ایم

همدم پچ پچ مردم شده ایم