پرسپولیسی ها تبریک

برد ارزشمند داربی 79 رو به همه پرسپولیسی ها تبریک میگم...

666666666666666666666