دل نوشته های سید محمد موسوی:


تو مپندار که یادت می رود از خاطرم

نه چنین نیست که می پنداری

تو نمی دانی چیست

آنچه در دل جاریست...