سید محمد موسوی:


محبت زهرا برای ما شد

از این بهتر نمی شود

بلیط بهشت مهیا شد

از این بهتر چه می شود

شدیم گدای آل الله خدا را شکر

برای ما از این قشنگ تر نمی شود