دل نوشته های محمد موسوی...

 

برگی که می خواهد بیفتد

افتادنی است...

تو دیگر درخت را تکان مده...