بی تو با هر آنچه باشم زیبا نیست

بی نگاهت چشمانم دریا نیست

***

از همان روزی که دیدم آن نگاهت

دوری از تو  ، باورم نیست

باورم نیست...

 

سید محمد موسوی

20/4/1390