***بی گناهی ام را تو ثابت کن***

تو ای رفیق بی ادعایم، تو ای آشناترین خاطره نفس هایم

تو ای کلبه غم های ثانیه هایم

تو ای مهتاب نورانی شبهایم

کنار تن خسته و بی رمق من بمان

کنارم بمان و برایم بخوان

بخوان از برای من که صمیمی ترینی

کنارم بمان از غروب شبم تا طلوع نگاه

کنارم بمان که بی گناهم

بی پناهم

دامنت پر ز امید ناامیدی من است

بی گناهی ام را تو ثابت کن...

 

محمد موسوی