به یاد روزگاران قدیم می نویسم...

به یاد لحظه های گرم و ناب زندگی

به یاد آشنایی های خوب بچگی

 

به یاد خلوت زیبای خانه

به یاد شعرهای عاشقانه

 

به یاد بوی باران شبانه

کنار باغچه زیبای خانه

 

به یاد سادگی های جوانی

بود در سینه ام آه نهانی

 

چرا ای دل به یاد آن زمان در سینه غم داری؟

چرا در دفتر دلتنگی ات چند سطر کم داری؟

 

چرا ای هم زبان دیگر مثال آن زمان تو مهربان نیستی؟

مگر تو آن رفیق روزگاران قدیم نیستی؟

 

چرا دیگر کسی با خوی روزای قدیمی نیست ؟

چرا باغ قشنگ زندگی دیگر صمیمی نیست؟

 

سید محمد موسوی

 تاریخ  :   18/7/1390

   ساعت :     14:25