تحفه ای از مهربانی ات برایم آرزوست...

 

 

 

 

قدم هایت را بردار

 

به پاهایت بگو برخیزند

 

زندگی را سرانجام ببخش

 

قدری نفسم را تو دمی ده

 

از خیابان دلم گذری کن

 

کوچه هایش به انتظارت نشسته اند

 

تحفه ای از مهربانی ات برایم آرزوست...