"یاد آن خانـــه"

 

کوچه های ما زیبــاست

کوچه هایی شاد

 سرشار از رؤیــاست،

یاد آن ایام

در کنار بازیها

تا غـــروب و تاریکی

تصویرش  در دلــــهاست،

یاد آن خانـــه

ماًمن تنــهایی

در حیــــاط دل

جای تـــــــو خالـــــیست...

سید محمد موسوی