" گاهی نگاهی کن آقا "

 

تو ای مهتاب شبانه ، بیا به به سمت این خانه

مرا غرق طراوت کن ، دل برایت شد پروانه

 

هستی تو ناجی دنیا ، می آیی روزی تا فردا 

قلبم گواهی می دهد ، من هستم غرق تمنا

 

بابن الحسن(عج) گل زهرا ، گاهی نگاهی کن آقا

منتقم آل طه(ع) ، بهترین یوسف دنیا

سید محمد موسوی