دل نوشته های محمد:

 

"دلتنگی"


ز شوق دیدن رویت میسازم ومیسوزم

تا که باز آیی به سراغم ای همدم دیروزی

تقدیم به روح مادر عزیزم