"فردا نزدیک است"

گاهی الکی راه میروم تا ببینمت

گاه بیخودی داد میکشم

که اگر کسی نشنید صدایم را

صدای خود را شنیده باشم

به راهم ادامه می دهم

می دانم که آخر این جاده مقصد است

عجب تماشایی است آخر هر قصه

کمی خوب ، کمی نه

نانوشته هایت را به من بسپار

مینویسم هر آنچه ننوشته ای

فردا نزدیک است...

سید محمد موسوی