" ناگهان پیر می شویم "

 

مثل یک شمع

چو یک سرو

و همچون درختی سر سبز

از کودکی به جوانی می رسیم

قد علم می کنیم

کسی می شویم

به پوست خود نمی گنجیم

ولی همین که به سراشیبی زندگی می رسیم

ناگهان پیر می شویم

شمع مان آب

سرومان خشک

و درخت زندگی مان بی برگ می شود

سید محمد موسوی