" فرصته عاشقی کمه "

اگه زندگیت پر از رنج و غمه

سخت نگیر فرصته عاشقی کمه

یه روز تموم میشه فرصت دیدن

می رسه هجرت و وقت پریدن

یه روز تنها می شی فقط میخندی

باید بار سفر تنها ببندی

یه روز بیدار میشی که دیگه دیره

همون موقع دلت خیلی می گیره

تموم عمر ما فقط یه آهه

به خدا زندگی خیلی کوتاهه

یادته توی شعرای قدیمی

می خوندیم که ز یکدیگر نمانیم

بیا تا قدر یکدیگر بدانیم

و گر نه ما چنینیم و چنانیم...

سید محمد موسوی