" چشمانت "

به پیش تو می آیم

به کنار دستهایت

همانها که گرمی اش را می خواهم

به ساحل چشمانت نگاه خواهم کرد

چشمانت اشک  بار

همچون ابرهای آسمانی ابری

و برای تو

دستمالی چو پر یرندگان می آورم

تا صورتت را ناز ، کوکت  ساز

و پر پرواز تو را باز کند

سید محمد موسوی