" می شه...می شه... ؟ "

 

می شه هیچ چیزی نداشت و خوش بود ،

می شه با یه پنج زاری زندگی کرد ،

می شه عاشق بود وعاشق بود وعاشق بود ،

می شه...

می شه هیچ چیزی نداشت و خوش بود؟

می شه با یه پنج زاری زندگی کرد؟

می شه عاشق بود وعاشق بود وعاشق بود؟

می شه... ؟

سید محمد موسوی