" من اینجا تنها مانده ام "

 

دیگر حوصله ای نیست

تاریخ انقضای طاقتم تمام شده است

دور شده ام از مسیر

خانه امنی هم اینجا نیست

خستگی جانم به لب آورده است

همه جا را گشته ام

دیگر ،  هم سخنی نیست

و هم دردی

درد هست

درمان نیست

اینجا حرفی هست

گوش شنوا نیست

زبان کوتاه آمده از بیان دل تنگی

شاید هم توان گفتنی نیست

نمی دانم...نمیدانم

من اینجا تنها مانده ام

و تنها تر شاید..