از تموم جمعـــــــه های زندگی

جمعــه  می نویسم...