" حس پروانگـــی "

چقدر زیباست به تماشای دریای تو نشستن

به نجوای دل نشین موج هایت گوش فرا دادن

چه لذت بخش است شنیدن صداهای بی صدا

که از عمق وجود به گوش می رسد

چه احساس قشنگی است،

لمس عطر عاشقی..

و چقدر زیبایی نهفته است در حس پروانگی

می داند که می سوزد پر و بالش

با این حال

به گرد شمع بی اصرار ، با تکرار و بی انکار می گردد

پروانه شو تا بدانی چه میگویم...

سید محمد موسوی