" نگاهم کن "

نگاهم کن، نگاهت مثل رؤیاست

نگاه تو برایم همچو دریاست

سلامم کن ، سلامت راه عشق است

سلام تو خود معنای عشق است

محمد موسوی