" حرف های یه پسر صفـــر کیلومتر "

 

کی میگه همه جای ایران ســـــرای من است؟

می گفتم زندگـــی سخت شده..

هی می گفتند ای بابا.......تو چرا اینقدر زندگی رو سخت می گیری..

بابا به خدا زمین گیــــر شدیم

نون گـرون شد..

زمین و خونه کشید بالا

حقوق ها هم که شده مثل قوز بالا قـــوز

لاکـــ پشـــتی لاکـــ پشـــتی

زده رو دست حلــزون

نمی دونم چیکار کنم خدایــیش

بس که کم آوردم توی این آورد گــاه

راست می گفت شاعر ما ؛

نفـــس بکش نفـــس بکش

اینجا نفــــس غنیــــمته...

 

سید محمد موسوی