" تو را گم کرده ام "

تو را همانگونه که بودی می خواهم

تو را با احساس زیبایت

شبهای مهتابی ام با نگاهت زیباست

چه کنم ، ناز چشمت تمام هستی ام شده

تمام هستی ام را از من مگیر

گاه  بی گاه خیالت با من است

حریف هر سختی شدم

جز ملال دوری تو

خوانده بودم که دوری و دوستی..

ولی نه دوری و نه دوست

 من تو را گم کرده ام

 یا تو مرا ،

شاید  در همین نزدیکی...

سید محمد موسوی