تحفه ای از مهربانی ات برایم آرزوست...

 

تحفه ای از مهربانی ات برایم آرزوست...

 

 

 

 

قدم هایت را بردار

 

به پاهایت بگو برخیزند

 

زندگی را سرانجام ببخش

 

قدری نفسم را تو دمی ده

 

از خیابان دلم گذری کن

 

کوچه هایش به انتظارت نشسته اند

 

تحفه ای از مهربانی ات برایم آرزوست...

/ 1 نظر / 11 بازدید
نفس

زندگی را سرانجام ببخش قدری نفسم را تو دمی ده قدری نفسم را تو دمی ده فاصله بین را تو. در این مواقع اگه بچسبونی به هم ریتم بهم میخوره! فاصله زیاد بده که طرف ریتمو گم نکنه.