شاید

شاید کنار آشیانت من بیایم

شاید به یادت سایه بانی من زنم در خلوت خود

شاید که روزی سر زند خورشید دیدار

امیدم اینست ...

تا بیابم ذره ای از بوی خوبت، ای هستی ام

خدایا...

خدایا...

خدایا...

راهی ام کن

از این شهر غریب

تا دور دست شهر یارم

 

سید محمد موسوی

7 تبر-1390

 

/ 1 نظر / 10 بازدید