کمی نزدیکتر بیا...

کمی نزدیکتر بیا...

بیا نزدیک تر در کنار سایه هایم بنشین

کمی آرام تر تا  نرود از کنارم سایه ام

خواهشم اینست ، از زمان طلوع کنارم باش

تو که میشنوی صدای بی کسی ام را،

 کمی نزدیک تر بیا

تا بخوانم برایت...آهنگ غمگین صدایم را

دلم تنها ترین است، در پس کوچه های تنهایی و خواستار نگاه روشنایت

کمی نزدیک تر بیا تا تو را حس نمایم در کنار سایه ی تنهایم

ذره ای بارش چشم هایم را تماشا کن

این همه باران...

از صدای خش خش برگ های زیر پایت می توان حس کرد که نزدیک تر میشوی

برگ ها حکایت میکنند از آمدنت...

کمی نزدیک شدی.

 

/ 0 نظر / 12 بازدید